ابتدا Scen ها را باید در پنجره ی Build setting》》》Add current نمایید.

Application.LoadLevel("scen نام");

Application.Loadlevel(scen شماره);