به هر دو آبجکت کامپوننت کلایدر نسبت میدهیم.

هر دو آبجکت تگ متفاوت داشته باشند.

Void OnCollisionEnter(Collision a){

If (a.gameobject.tag=="payam_tag"){

Destroy(a.gameobject);

    }

}

در اسکریپت بالا: گیم آبجکتی که اسکریپ فوق به آن نسبت داده شده است پس از برخورد با آبجکت با تگ payam_tag دستور اجرا می شود و آبجکت payam_tag از بین میرود.