ابتدا کامپوننت ریجیدبادی را به آبجکت نسبت دهید.

Getcomponent<Rigidbody>().Addforce(vectore3.up*10);

 یا 

Getcomponent<Rigidbody>().Addforce(New Vectore3 ( 0,2,0));

نکته:برای کد های مربوط به فیزیک بهتر است بجای Update از FixedUpdate استفاده شود.