Destroy (gameobject,2);

در کد بالا آبجکتی که اسکریپت به آن نسبت داده شده است پس از ۲ ثانیه از بین میرود.

پارامتر اولی نام گیم آبجکت

پارامتر دومی زمان انتظاربرای اجرای کد است.